► Huishoudelijk regelement

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee-Zeeland te Zierikzee.

Deze regeling is opgesteld op basis van het model daarvoor, te vinden op de website van de PKN > kerkorde ( onderaan pag) > modellen > regelingen >
Modellen voor regelingen van plaatselijke gemeenten > 5e ( met toelichting 6e).
De tekst van de plaatselijke regeling is weergegeven in grote letter . In de kleine letter is de relevante Ordinantietekst vermeld.
( Het verdient aanbeveling de Ordinantietekst bij de plaatselijke regeling te handhaven)

Inhoud

Paragraaf Inhoud
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
6.4 Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
78 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling:Overige bepalingen
Ondertekening

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is in onderling overleg vastgesteld door de kerkenraden van de Evangelisch-Lutherse gemeenten van Zierikzee en van

Groede-Middelburg-Vlissingen op 23 september 2013 respectievelijk op 11 september 2013 en treedt in werking op de datum van de samenvoeging van

deze gemeenten.

Toelichting:     Bij de samenvoeging van de gemeenten is deze gezamenlijke vaststelling nodig. De regeling treedt in werking als de samenvoeging in gaat.

 

 §1.    Samenstelling van de kerkenraad

Ordinantietekst ( A, uniform)

Ordinantie 4, artikel 6
 1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
 2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
 3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.

3.a In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een                             ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.

 1. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
 2. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
 3. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
 4. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.
1.1     Aantal ambtsdragers 

De kerkenraad heeft omdat de gemeente minder dan 300 leden heeft, met inachtneming van Ordinantie 4-6-4 het aantal ambtsdragers vastgesteld op tenminste drie. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Invullen:  (Ordinantie 4-6-4)
predikant
ouderlingen 1
ouderlingen-kerkrentmeester 1
diakenen 1
Predikanten met een bijzondere opdracht 0
Totaal 3

 Toelichting:     De nieuwe gemeente zal niet kunnen voldoen aan het verplichte minimum van 2 ouderlingen, 2 kerkrentmeesters en 3 diakenen.

  De classis zal goedkeuring moeten geven aan het lagere aantal ambtsdragers.

 

1.2     Vaste adviseurs

Als adviseurs kunnen aan de kerkenraadsvergadering deelnemen:

– de consulent

– de pastorale verzorgers

Toelichting:     Dit is een facultatieve bepaling die de aanwezigheid de aanwezigheid van adviseurs mogelijk maakt maar daartoe niet verplicht.

§  2.1    Verkiezing van ambtsdragers – algemeen

 Ordinantietekst ( A, uniform) 

Ordinantie 3, artikel 2     De verkiezingsregeling
 1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
 2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.
 3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
 4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

 

Generale regeling gastlidmaatschap ( A, uniform) 

Artikel 6              Rechten van gastleden
 1. Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afgevaardigd naar een meerdere vergadering.
2.1.1     Stemrecht

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.

Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

Toelichting:     Gekozen is voor zowel belijdende leden als volwassen doopleden en gastleden.

2.1.2     Regels voor het stemmen

Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ordinantie  4-5.

2.1.3     Stemmen bij volmacht

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond. 

Toelichting:     Hiervoor is gekozen vanwege de uitgestrektheid van de gemeente. De tekst van Ordinantie 4-5 is te vinden in § 4 ( hierna).

§  2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

Ordinantietekst ( A, uniform)

Ordinantie 3, artikel 6     De verkiezing van ouderlingen en diakenen

1.    Verkiesbaarheid  

a.     De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente.

b.     Doopleden kunnen ( bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft,             met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.

c.     Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken                  verkozen worden.

d.     Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot            ouderling of diaken verkozen worden.

2.     Aanbevelingen

        Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van                         personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

        De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.

 1. Verkiezingsprocedure

a.     Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen.

b.     Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing         door de kerkenraad.

c.     Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst         op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de             lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.

d.     Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.

e.     Als het aantal namen op de verkiezingslijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden               van de gemeente.

4.     Verkiezing door dubbeltallen

a.     De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen – telkens voor een periode van ten hoogste zes jaren – de kerkenraad machtigen om, in                   afwijking van lid 3, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen.

b.     In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt.

c.     Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden             van de gemeente, kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden.

d.     Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan           de kerkenraad de aanbevolene als deze verkiesbaar is verkozen verklaren.

e.     Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt of als voor die vacature de namen van twee of meer personen zijn           ingediend die elk door vijf of meer stemgerechtigde leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na kennisneming           van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.

5.     Ambtsdragers met een bepaalde opdracht

In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht verkozen worden  door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.

6.     Aanvaarding

Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.

7.     Bekendmaking

Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen  aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.

8.     Bezwaren

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

9.     Behandeling

De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaarschrift  indien het gaat om een bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college voor het opzicht.

Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een eind­uitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk.

10.     Bevestiging of verbintenis

Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt – met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde – de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden.

Ordinantie 3-7     De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen
 1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.
 2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.
 3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.
 4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.
 5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.
 6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

 

 

2.2.1     Verkiezingsmaand

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt eens per vier jaar plaats in maart.

 

2.2.2     Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-2, wordt tenminste zes weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

Toelichting:     Deze regeling – van de tijdstippen – is optioneel, maar lijkt verstandig.

 

2.2.3     Verkiezingsvorm

Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden.

Toelichting:     Er moet een vorm gekozen worden. Een stembusverkiezing zou ook kunnen. Het meest voor de hand ligt – als een verkiezing al nodig is – om dat te                               doen in een gemeentevergadering na een kerkdienst.
                        Niet opgenomen is het machtigen van de kerkenraad om dubbeltallen vast te stellen (model 2.2.4. Dubbeltallen)

§  2.3 Verkiezing van predikanten

 

Ordinantietekst ( A, uniform) 

Ordinantie 3, artikel 4     De verkiezing van predikanten
 1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.
 2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend.

Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is.

 1. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature.

3a. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen – geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.

 1. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te stemmen.
 2. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente.

Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.

 1. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te kunnen verklaren.
 2. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan – met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering – in de in artikel 2-1 bedoelde regeling worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad.
 3. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.
 4. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
 5. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
 6. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen – onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen – door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.

Toelichting:     Het is niet nodig om met betrekking tot de verkiezing van een predikant een regeling te treffen voor de uitnodiging om te stemmen                                                            ( model 2.3.1. Uitnodiging om te stemmen) of voor delegatie aan de kerkenraad (model 2.3.2. Verkiezing door de kerkenraad)

  

§  3.     De werkwijze van de kerkenraad

Ordinantietekst ( A, uniform)

Ordinantie 4, artikel 8     Werkwijze
 1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
 2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.
 3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
 4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.
 5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

 1. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:

het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.

 1. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:

–              het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;

–              het toelaten van doopleden tot het avondmaal;

–              het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;

–              de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;

–              het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;

en ter zake van:

–              de aanduiding en de naam van de gemeente;

–              het voortbestaan van de gemeente;

–              het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;

–              de plaats van samenkomst van de gemeente;

–              het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;

zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.

Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.

3.1     Aantal vergaderingen

De kerkenraad vergadert in de regel  zes maal per jaar.

Toelichting:     Zes keer per jaar is het minimum.

3.2     Bijeenroepen van de vergadering

De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste zeven dagen van te voren bijeengeroepen door de preses, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

Toelichting:     Deze bepaling is verplicht. Het aantal dagen tevoren kan zelf worden gekozen. niet het moderamen maar de preses, zoals gebruikelijk, de samenroeper.

 

3.3     Verslaggeving

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

 

3.4     Openbaarmaking besluiten

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.

3.5     Verkiezing moderamen

De kerkenraad wijst elke vier jaar na de verkiezing uit zijn midden een preses, scriba en penningmeester aan.

3.6     Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

Toelichting:     Deze bepalingen ( 3.3 t/m 3.6)  zijn verplicht.

 

3.7     De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, maakt de kerkenraad in het kerkblad kenbaar en door afkondiging op tenminste twee zondagen over welke zaak hij de gemeente wil horen en geeft hij de (betreffende) leden van de gemeente de gelegenheid binnen een daarbij te bepalen aantal weken daarop schriftelijk commentaar te geven.

Toelichting:     Deze bepaling is verplicht. De kerkorde verplicht ook tot het houden van een bijeenkomst. Vanwege de uitgestrektheid van de gemeente is echter voor                            een schriftelijke consultatie gekozen.

 

3.8     Toelating toehoorders tot de vergaderingen

De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (eventueel: en anderen belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 

Toelichting:     Deze bepaling is verplicht. Wel kan worden bepaald op welke manier welke toehoorders worden toegelaten. Openbare vergaderingen zouden ook                                  mogelijk zijn.

 

 

3.9     Archiefbeheer

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ordinantie 11-2-7 sub g.

Toelichting:     Deze bepaling is verplicht.

  Een regeling voor het instellen van commissies is overbodig ( model 3.10. Bijstand door commissies)

§  4.    Besluitvorming

 

Ordinantietekst ( A, uniform)

Ordinantie 4, artikel 5     Besluitvorming
 1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.

   Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.

Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.

Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

 1. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.

Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.

      5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.

§  5.    De kerkdiensten

Ordinantieteksten ( A, uniform)

Ordinantie. 5 artikel 1     De eredienst
 1. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.
Ordinantie 6 artikel 2     De toelating tot de doop
 1. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Ordinantie 7 artikel 2     De toelating tot het avondmaal

De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen.

De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd.

Ordiantie 5 artikel 4     Andere levensverbintenissen
 1. De kerkenraad kan –na beraad in de gemeente- besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
5.1     Plaats en aantal kerkdiensten

De tweewekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Gat van West Noordwest 1, Zierikzee.

Daarnaast worden er jaarlijks een zestal diensten gehouden in De Hoeksteen, Roozenburglaan 22 te Middelburg en een drietal diensten in de Grote Kerk, Markt 1 te Groede alsmede in voorkomende gevallen diensten in de voormalige lutherse kerk Zuidsingel te Middelburg.

Toelichting:     Deze bepaling is niet verplicht maar het opnemen lijkt verstandig.

5.2     Beantwoording doopvragen

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

Toelichting:     Hier is de keuze gemaakt om ook doopleden te laten deelnemen.

 

5.3     Deelname aan het avondmaal

Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. 

Toelichting:     Hier is de keuze gemaakt om ook doopleden te laten deelnemen.

 

 

5.4     Andere levensverbintenissen

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

Tenminste vier weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

Toelichting:     De kerkorde maakt het mogelijk hiervoor te kiezen. Gekozen zou kunnen worden om alleen het burgerlijk huwelijk in te zegenen. Bij lutheranen is                                    echter het zegenen van andere levensverbintenissen bij de Lutheranen gebruikelijk.

 

§  6.1     De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

Ordinantieteksten ( A, uniform)

Ordinantie 11, artikel 2     Het college van kerkrentmeesters
 1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
 2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.

De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrent­meesters.

 1. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
 2. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
 3. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.

Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.

 1. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
 2. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
 3. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
 4. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
 5. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;

– het zorg dragen voor de geldwerving;

– het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;

en voorts

 1. het beheren van de goederen van de gemeente;
 2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 3. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 4. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 5. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek;
 6. het beheren van de archieven van de gemeente;
 7. het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van

– het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en

 • de herderlijke zorg.
 1. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
 2. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende: – het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;

– het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;

– het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;

– het oprichten van of deelnemen aan een stichting;

– het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.

– diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

Ordinantie 11, artikel 5     Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
 1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.

 1. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

 

6.1.1     Omvang van college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door de ouderling-kerkrentmeester tezamen met twee plaatsvervangende leden, door de kerkenraad uit zijn midden aan te wijzen.

Toelichting:     Omdat de kerkenraad slechts uit drie ambtsdragers bestaat – zie artikel 1.1 – kan geen college van kerkrentmeesters worden gevormd.

                         De bepalingen omtrent kerkrentmeesters-niet-ouderling, de aanwijzing van een voorzitter, secretaris en penningmeester en van vervangers zijn dan                                niet nodig ( model 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4).

6.1.5     De administratie

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het adequaat laten voeren van de boekhouding van het college.

6.1.6     De bevoegdheden van de penningmeester

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in acht neming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 5.000,00 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de scriba op als diens plaatsvervanger.

Toelichting:     Dit is een verplichte bepaling. De kerkenraad moet zelf het bedrag invullen en de vervanging regelen.

 

§  6.2     De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

Ordinantieteksten ( A, uniform)

Ordinantie 11, artikel 3     Het college van diakenen
 1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten minste drie leden.
 2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
 3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
 4. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
 5. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
 6. Het college van diakenen heeft tot taak:
 7. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in                       ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

en voorts

 1. het beheren van de goederen van de diaconie;
 2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 3. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
 4. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
 5. het beheren van verzekeringspolissen.
 6. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
 7. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:

– het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;

– het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;

– het oprichten van of deelnemen aan een stichting;

    – het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.

 1. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.

Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college van diakenen besluiten          diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.

 1. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.
Ordinantie 11, artikel 5     Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
 1. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie.

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de

secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.

 

6.2.1     Omvang college van diakenen ( B, verplichte keuze)

Het college van diakenen wordt gevormd door de diaken tezamen met twee plaatsvervangende leden, door de kerkenraad uit zijn midden aan te wijzen.

Toelichting:       Omdat de kerkenraad slechts uit drie ambtsdragers bestaat – zie artikel 1.1 – kan geen college van diakenen worden gevormd.

                   De bepalingen omtrent  de aanwijzing van een voorzitter, secretaris en penningmeester en van vervangers zijn dan niet nodig ( model 6.2.2, 6.2.3).

 

6.2.4     De administratie

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het adequaat laten voeren van de boekhouding van het college.

6.2.5     De bevoegdheden van de penningmeester

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in acht neming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 10.000,00 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de scriba op als diens plaatsvervanger.

Toelichting:     Dit is een verplichte bepaling. De kerkenraad moet zelf het bedrag invullen en de vervanging regelen.

§  6.3     De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

Ordinantieteksten ( A, uniform)

Ordinantie 11, artikel 6     De begrotingen en het collecterooster
 1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
 2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.
 3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief besluit.
 4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.
 5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Ordinantie 11, artikel 7     De jaarrekeningen
 1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.
 2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.
 3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst.
 4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen.
6.3.1     Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.

De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

Toelichting:     Deze bepaling bevat een verplichte keuze over de wijze waarop.

 

§  6.4     Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen

 

In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van kerkrentmeesters respectievelijk diakenen en die in de vorige paragrafen van het model nog niet zijn genoemd.

 

I . Kerkrentmeesters
Ordinantie 3
artikel 5 ( beroeping van predikanten)

 1. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de (algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

artikel 10

 1. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters,
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard,
 • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
artikel 28

 1. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.

Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld

 • voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
Ordinantie 4
artikel 8

 1. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van                 kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Ordinantie 5
artikel 6

 1. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door het college van kerkrentmeesters.

Artikel 7
 1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.
 2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters.

Artikel 8  Het kerkgebouw
 1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters.
 2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat op dit terrein werkzaam is.
 3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
 4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald.

II . Diakenen

Ordinantie 3
Artikel 11     Het dienstwerk van de diakenen
 1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Artikel 28     De kerkelijke medewerkers

2.     De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid                       waarvan zij werkzaam zijn.

        Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld

–  voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;

Ordinantie 4
Artikel 8     Werkwijze

5.     De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college                                     van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Ordinantie 7
Artikel 3     De viering van het avondmaal

1.     Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid         dragen.

De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Ordinantie 8
Artikel 3     De diaconale arbeid

3.     De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling             dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de             diakenen wordt verricht.

4.     De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de                     daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.

§  7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

 

Ordinantieteksten ( A, uniform) 

Ordinantie 4-7-2

De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente voor zover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft.

Deze regelingen zijn ten minste:

– de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;

– de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;

– de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.

Ordinantie 7-2-2

De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd.

§  8.  Overige bepalingen

8.1     Samenwerking met de Protestantse gemeente Middelburg

De samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen de Protestantse gemeente Middelburg en de Evangelisch-Lutherse gemeente Groede-Middelburg-Vlissingen wordt door de samengevoegde gemeente Zierikzee-Zeeland gestand gedaan en is onderdeel van deze plaatselijke regeling.

Toelichting:     Het is nodig de samenwerkingsovereenkomst in de plaatselijke regeling te benoemen omdat in de overeenkomst zaken worden geregeld die het leven                            en werken van de gemeente betreffen, zoals de borging van het Luthers erfgoed en de pastorale zorg.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van Zierikzee op 23 september 2013 en de vergadering van de kerkenraad van Groede-Middelburg-Vlissingen op 11 september 2013.

voor de kerkenraad van Zierikzee                                                                                  voor de kerkenraad van Groede-Middelburg-Vlissingen

mevr. G.H. Langerak – van der Ent, preses                                                                    dhr. drs. J.B. Val, preses

mevr. T. van der Bijl – Pannekoek, scriba                                                                       dhr. mr. T.R. Seinstra, scriba.