► Kerkbalans

Klein stukje geschiedenis:Nieuwe afbeelding (1)

      “Actie Kerkbalans

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Nederlandse Hervormde Kerk de geldwervingsactie

“Trouw moet blijken” startte, waaraan toen circa 250 hervormde gemeenten meededen en

die destijds een groot succes werd. In 1973 sloten de Gereformeerde Kerken in Nederland

zich aan bij de Hervormde activiteiten en werd de actie “Kerkappèl 73” gevoerd.

De Rooms-Katholieke Kerk deed in dat jaar ook mee met het thema “Kerk van de grond”.

Kerkbalans

 

Sinds 1975 voeren de grote kerkgemeenschappen in ons land de gezamenlijke jaarlijkse

geldwervingsactie onder de naam “Kerkbalans”. Het doel van Kerkbalans is een jaarlijkse

geldwervingsactie houden, die vanuit de landelijke kerken wordt voorbereid en ondersteund,

om financiële middelen bijeen te krijgen met het oog op de voortgang van het kerkenwerk in de eigen plaatselijke kerkelijke gemeente en parochie.

 

Wat is kerkenwerk?

 

Wat houdt het werk van de kerk in deze tijd in?

Tijdens de zondagse kerkdiensten, waarin de Woordverkondiging wordt gedaan en waar het christelijk geloof wordt beleden, komt de kerkelijke

gemeente of parochie samen om te leren en te vieren.

Want geloven kun je niet alleen. Maar de plaatselijke kerk doet daarnaast nog veel meer.

Als kerkelijke gemeenschap, dus gemeenschap van mensen met verschillen van inzicht, vindt men toch een aantal gemeenschappelijke dingen

belangrijk. Dat zijn zaken als solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet.

Voorbeelden hiervan zijn:

 

−  De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.

− De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving

   die extra aandacht nodig hebben. Waar diaconaat, hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in eigen land en in het buitenland, in de

   praktijk wordt gebracht.

− De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.

− De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.

− De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.

− De kerkelijke gemeente, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.

Dit zijn in grote lijnen de activiteiten die door een plaatselijke kerk worden verricht en die dan ook ‘kerkenwerk’ worden genoemd.

 

Wat is het mij waard?

De Kerk is het waard om ons voor in te zetten.

De vraag Wat is de kerk mij waard?’  kan ook worden omgekeerd in: Wat kan ik voor de Kerk betekenen?.

Leden kunnen veel voor de kerk doen:

.   door aanwezig te zijn in de wekelijkse eredienst;

.   door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng welk om is; en

.   door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk te geven.

 

Het is, zoals we hiervoor aangaven, van groot belang dat er in ons dorp of wijk een kerkgemeenschap is.

Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens.

Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans.

In 2015 had de Actie kerkbalans als thema:   “Wat is de kerk u waard”. Zie voor het jaar 2015:       http://www.youtube.com/watch?v=mVEQL6dvjds

In 2016 had de Actie kerkbalans als thema:    “Mijn kerk in balans

In 2017 had de Actie kerkbalans als thema:    “Mijn kerk verbindt”

     In 2018 had de Actie kerkbalans als thema:    “Geef voor je werk”

     In 2019 had de Actie kerkbalans als thema:    “Geef voor je kerk”

     In 2020 had de Actie kerkbalans als thema:    “Omzien naar elkaar”

 

 

Belastingaftrek

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen ( ANBI’s).

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek.

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar geeft is het meerdere tot

maximaal 10% van het verzamel-inkomen aftrekbaar.

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.

Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk.