► Beleidsplan

Beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee – Zeeland 

De gemeente

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee-Zeeland is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, een gemeenschap die – geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst – samen komt rondom Woord en Sacramenten.

Haar belijden geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht zoals die in het bijzonder verwoord is in de Onveranderde Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther.

De gemeente staat daarmee in de Lutherse traditie bij het samen belijden en beleven van ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De bijbel vormt daarbij de grondslag, met het Evangelie van Jezus Christus als centrum. De gemeente wil het verhaal van het Evangelie vertellen en een gemeenschap vormen van broeders en zusters die naar elkaar omzien.

Onze Lutherse identiteit vindt bij uitstek zijn neerslag in onze typerende Lutherse liturgie in de erediensten en verder in bijeenkomsten, lezingen en diaconie en publicaties.

Geschiedenis

Voor een goed begrip van de samenstelling van de gemeente is het zinvol naar haar voorgeschiedenis te kijken. In de loop van enige eeuwen ontstonden in Zeeland meerdere Evangelisch-Lutherse gemeenten: in Middelburg in 1585 na de val van Antwerpen, in Zierikzee in 1712 door Scandinavische zeelui, in Groede in 1733 door vluchtelingen uit Salzburg, in Vlissingen in 1735 door vertrek uit Middelburg en in het begin van de 19e eeuw in Goes en Veere door Deense vluchtelingen.

De gemeenten van Goes en Veere gingen in de 19e eeuw op in de gemeente Middelburg. Het gebouw aan de Kaai, waarin de gemeente Veere kerkte, werd verkocht. In 1989 zijn de gemeenten Groede, Middelburg en Vlissingen in één gemeente verenigd. Het kerkgebouw van Groede uit 1743 aan de Molenstraat 28 werd verkocht aan de stichting Het Vlaamse Erfgoed. Daarin is nu het Luthers Museum met tal van goederen uit Middelburg gevestigd. Het kerkgebouw van Vlissingen uit 1735 aan de Walstraat 23 werd verkocht aan de Hersteld Apostolische Zendings Gemeente.

De gemeente nu

De gemeente Zierikzee-Zeeland is in maart 2014 ontstaan door de samenvoeging van de gemeente Groede- Middelburg- Vlissingen met de gemeente Zierikzee.

Aan de gemeente zijn ook de Zeeuwse delen (Tholen, Sint-Philipsland en oostelijk Zuid-Beveland) van de Evangelisch-Lutherse gemeente Bergen op Zoom toegevoegd. Daarmee omvat de nieuwe gemeente nu de gehele provincie Zeeland.

Het enige kerkgebouw van de gemeente staat in Zierikzee, aan het Gat van West Noordwesten 1 en dateert uit 1712. Het kerkgebouw in Middelburg aan de Zuidsingel uit 1742 moest bij de samenvoeging worden verkocht en is nu eigendom van de Oud-Katholieke Statie van Zeeland.

Met het ontstaan van de nieuwe gemeente beschikken we over voldoende leden, bestuurskracht en financiële capaciteit om de komende tijd het aanbod van Lutherse vieringen in Zeeland in stand te houden.

Doelstelling

We stellen ons ten doel om een warme, gastvrije gemeenschap met een open, oecumenische houding te zijn, waarin iedereen zich welkom weet. We zingen Gods lof in de erediensten, waarborgen het pastoraat in de gehele gemeente om samen een sterke, levenskrachtige kern te vormen in de provincie Zeeland en de Lutherse traditie te behouden en uit te dragen.

Bestuursvorm

De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de gemeente. De kerkenraad zal uit tenminste 3 leden bestaan. Er zijn een tweetal contactpersonen voor Zeeuws-Vlaanderen en voor Walcheren met de Bevelanden aangesteld.

Pastoraat

Binnen het pastoraat staat voor ons, in navolging van Christus, de zorg voor elkaar centraal. Binnen het pastoraat is er aandacht voor de leden, de gastleden, de belangstellenden en speciaal voor de ouderen.

Het is niet mogelijk een eigen predikant te beroepen. Voor de professionele pastorale ondersteuning zijn er twee geestelijke verzorgers aangesteld. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Er is een globale verdeling in twee gebieden:

1e gebied: Schouwen-Duiveland – Tholen – St. Philipsland

2e gebied: Walcheren –  de Bevelanden – Zeeuws-Vlaanderen

De kerkenraad wordt bijgestaan door de consulent ds. R.E. van den Berg (emeritus Luthers predikant te Delft).

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft net zoveel recht op aandacht als de ouderen. Indien nodig worden er kindernevendiensten georganiseerd.

Naast de specifieke “lutherse” catechese door de consulent wordt samengewerkt met een catechesegroep van één van de overige PKN-gemeenten op het eiland.

Erediensten

De vieringen in de Luthers-liturgische traditie zijn een krachtige inspiratiebron voor onze gemeente en hebben een missionaire functie in de provincie.

De Lutherse liturgie zal als kernpunt worden gekoesterd en goed gecommuniceerd naar alle gastpredikanten die diensten verzorgen.

De gemeente heeft tweewekelijks een viering in het kerkgebouw in Zierikzee. Eens per maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Er zal naar worden gestreefd om op enkele (hoogtij)dagen het vervoer te verzorgen voor de ver weg wonende leden.

De consulent en gastpredikanten gaan voor in de erediensten.

Daarnaast zullen er samen met de wijkgemeente De Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Middelburg erediensten worden gehouden in de lutherse traditie. Ook zullen zo mogelijk de Lutherse diensten in de Grote kerk van Groede, gefaciliteerd door de Protestantse Gemeente De Verbinding van Schoondijke worden voortgezet.

Gemeenteopbouw

Vanuit de aard van de Lutherse kerken in Nederland staat de samengevoegde gemeente open naar de samenleving en naar alle christelijke en andere religieuze  stromingen. Wij willen omzien naar elkaar en onze taak en plek in de wereld liefdevol benaderen. Ons doel is de warmte en liefde van de boodschap van het Evangelie uit te stralen op een inspirerende en niet-dogmatische manier. Wij willen verschillen respecteren en elkaar daarin maximale ruimte bieden en zo een aantrekkelijke gemeenschap vormen.

We willen ons verder ontwikkelen tot een open gemeente die contacten naar buiten onderhoudt, zowel naar de samenleving als naar andere kerken en gemeenten in de provincie. We werken op lokaal en regionaal niveau samen met andere gemeenten. In Zierikzee wordt deelgenomen aan het Platform van de gezamenlijke kerken.

Voor de invulling van de diensten kiezen we bewust voor de lutherse liturgische traditie.

Diaconie

In hoofdlijnen bestaat het diaconale werk uit het praktisch en financieel ondersteunen van mensen in nood. De reguliere diaconale inkomsten komen uit collectes en acties.

De diaconie ondersteunt diverse doelen die passen in het plaatselijk en landelijk diaconaal beleid. Op lokaal gebied is er ondersteuning bij individuele nood, de Voedsel- en Kledingbank, het Hospice en de Dorcas voedselactie.

Internationaal ondersteunen wij noodlijdenden Lutherse gemeenten, met name de gemeente in Suriname en via de SELK-gemeenten in Duitsland en de voormalige Oostbloklanden.

Vorming en toerusting

Voor de verdere verdieping en opbouw zijn er de maandelijkse kringavonden. De koffiebijeenkomsten op zondagmorgen na de eredienst worden voortgezet.

Communicatie

De gemeente vergadering vindt zo mogelijk 1 x per jaar plaats. Hierbij wordt de gemeente over belangrijke zaken geïnformeerd en gehoord.

De website zal inzake veranderingen aangepast worden.

We zullen viermaal per jaar ons kerkblad ’t Zwaantje blijven uitgeven. Het blad is ook digitaal beschikbaar. Indien toegezonden per post zal er een bijdrage in de verzendkosten worden gevraagd.

Kerkgebouw en overige bezittingen

De gemeente heeft één kerkgebouw. De kerk in Zierikzee is een rijksmonument en wordt goed onderhouden. Door de eeuwen heen heeft het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland de zorg voor het onderhoud van de buitenkant van het gebouw voor zijn rekening genomen.

Het onderhoud van de binnenkant van het gebouw is voor rekening van de eigen gemeente.

Kerkschatten

De kerkelijke bezittingen van Groede, Middelburg en Vlissingen met monumentale waarde zijn voor zover zij “aard en nagelvast” zijn in de kerkgebouwen gebleven. In Vlissingen echter zijn de kansel en de kronen niet aan de koper mede verkocht maar aan hem in bruikleen gegeven. In Middelburg is dat het geval met het orgel en de naamborden van de leden van de kerkenraad. Het bijzondere kerkzilver en een enkele Lutherbijbel zijn in bruikleen gegeven aan het Museum Het Catharijneconvent in Utrecht en aan de Luther Collectie Amsterdam.

Enkele kunstschatten zijn geschonken aan de Lutherse gemeenten van Eindhoven, Heusden en Suriname. Veel van de resterende kerkschatten zijn ondergebracht in het Luther Museum in Groede dat is gevestigd in de voormalige Lutherse Kerk aldaar.  De overige stukken zijn in de gemeente gebleven.

De monumentale bezittingen van Zierikzee zullen op de locatie blijven.

Financiën

Uitgangspunt voor een gezond financieel beheer is dat inkomsten & uitgaven jaarlijks in evenwicht zijn en dat de jaarlijkse exploitatie wordt gefinancierd uit de opbrengsten van vrijwillige bijdragen, collecten en het vermogen. Jaarlijks presenteren de kerkrentmeesters de jaarlijkse exploitatiebegroting.

Afzonderlijk hiervan presenteren de diakenen een diaconale exploitatiebegroting op basis van de opbrengsten voor diaconale doelen (collecten, giften, netto opbrengsten uit vermogens).

Het vermogen wordt ondergebracht in een beleggingsfonds dat samen met ELG Brabant belegt. De opbrengsten ervan worden jaarlijks naar rato van de inbreng van het vermogen uitgekeerd.

In de toekomst verkrijgt de gemeente haar geldelijke middelen uit:

  • Vrijwillige bijdragen, waaronder Kerkbalans
  • Collecten
  • Giften en schenkingen
  • Verhuur van het kerkgebouw
  • Opbrengsten uit rente en beleggingen
  • Overige inkomsten en subsidies

Classis

De gemeente is ondergebracht in de Classis Delta. Er is actieve betrokkenheid bij de classis.

Aldus vastgesteld door de kerkenraad op 3 mei 2020