► ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.ANBI schaduw

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle onder de PKN vallende onderdelen hebben de status van ANBI instelling.

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.

Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen ( de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Vanaf 1 januari 2021 moet een “ANBI” op een internetsite een aantal gegevens publiceren.

Dit is een nieuwe voorwaarde voor een ANBI vanaf 1 januari 2021.

ANBI

  • De naam van de instelling/gemeente:

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland   en

Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland

  • het RSIN ( Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) en de Kamer van Koophandel nummers

Voor de gemeente:      8241 15 272        KvK nummer kerk:    7007 5905

Voor de diaconie:         8241 15 284        KvK nummer diaconie:    7644 4716

  • ANBI transparantie gegevens:

                   Link diaconie

                   Link kerk

  • De jaarrekeningen 2022 zijn “in te zien” door op het woord KERK  of  DIACONIE te drukken of via de link bovenin de pagina onder ANBI.
  • Bezoekadres van de instelling :      Gat van West Noordwesten 1, 4301 BD   Zierikzee

    email adres                                 :     scriba@elgzierikzee.nl

  • Doelstelling:

Zie ook de doelstellingen van de landelijke Protestantse Kerk Nederland

( http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-PKN-Ordinantie-08-De-missionaire-diaconale -en-pastorale-arbeid-van-de-gemeente.pdf)

Artikel 1.     Samenhang en eigenheid

Artikel 2.     De missionaire arbeid

Artikel 3.     De diaconale arbeid

Artikel 4.     De pastorale arbeid

Artikel 5.     Samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen

Artikel 6.     Vervulling van de roeping in een relatie van wederkerigheid

  • Beleidsplan:

Zie ook het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk, omdat alle gemeenten en diaconieën onder de groepsbeschikking van de PKN vallen

                               ( http://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025)

–    het werk dat de ELG Zierikzee-Zeeland doet

–    beheer van het vermogen van de ELG Zierikzee-Zeeland

–    besteding van het vermogen van de ELG Zierikzee-Zeeland

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Bestuurssamenstelling:

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit ouderlingen, diakenen en

een kerkrentmeester.

Zie ook de kerkorde op de website van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland

( http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/paginas/default.aspx)

De volgende functies van de bestuurders zijn  aanwezig:  ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

  • Het beloningsbeleid:

Kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.

  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Actie schoenendoos

Dorcas voedsel inzameling

Verkoop kaarten, jam en allerlei andere zaken door de vereniging “De Bezige Bij”

Jaarlijks presenteren de kerkrentmeesters de jaarlijkse exploitatiebegroting.

Jaarrekeningen:

Zie bovenaan voor de openklapschermen.